Polityka Prywatności i RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Grzegorz Kośny
wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Art-Kom Serwis Grzegorz Kośny pod
adresem ul. Armii Krajowej 3, 08-110 Siedlce, NIP: 6272299418, REGON: 276916720.
2. Kontakt z administratorem danych: kontakt@papugi.pl.
3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych
oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia
przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji,
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych
przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania współpracy
i/lub zawarcia umowy z administratorem danych.
5. Administrator danych przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnych do
prawidłowego świadczenia usług lub podjęcia czynności na żądanie osoby, której dane
dotyczą.

II. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego, na
podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na
administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust.
1 lit. c RODO);
c) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym
interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
d) kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w
odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie
uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Portalu
internetowego i usług, z których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym
interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
III. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być
podmioty współpracujące z administratorem danych, gdy jest to niezbędne do realizacji
umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.

2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być
również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy
przetwarzaniu danych np. podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi hostingowe).
3. Administrator danych może być zobowiązany do udostępnienia danych osobowych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych
osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy
zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach
związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin
przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1
przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych,
a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby,
której dane dotyczą.

V. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane
osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania
dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania,
kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców,
którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o
kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane
dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających
przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie
administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów
administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które
są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli
administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już
niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (art. 18 RODO), gdy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

- administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane
dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej
dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych
danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są
przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej
szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje
oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną
interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora,
administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach
(art. 21 RODO).
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna
skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i
poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.


POLITYKA COOKIES

1. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone
są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Portalu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika.
5. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są
plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
b) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
d) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Portalu;
e) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany
ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na Portalu.

 
Do góry