Regulamin

Regulamin portalu internetowego

Portal internetowy dostępny pod adresem https://www.papugi.pl/ udostępniony jest przez Administratora
na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).
Kontakt z Administratorem: kontakt@papugi.pl.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych
za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się
z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

I. Definicje

1. Portal - portal internetowy działający pod adresem https://www.papugi.pl/.
2. Administrator – Grzegorz Kośny wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Art-Kom Serwis
Grzegorz Kośny pod adresem ul. Armii Krajowej 3, 08-110 Siedlce, NIP: 6272299418, REGON:
276916720.
3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Portalu.
4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za
pośrednictwem Portalu.
5. Ogłoszenie – przygotowane przez Użytkownika ogłoszenie stanowiące zaproszenie do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.
6. Formularz ogłoszenia – formularz dostępny na Portalu umożliwiający publikację ogłoszenia.
7. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta użytkownika
na Portalu z wykorzystaniem Formularza rejestracji.
8. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Portalu umożliwiający założenie Konta użytkownika.
9. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym
gromadzone są informacje na temat Użytkownika w tym informacje o jego Ogłoszeniach.

II. Postanowienia ogólne

1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach
określonych w Regulaminie.
2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych
w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na
gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu
realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa
Polityka prywatności Portalu. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu
usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie,
w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania
złośliwego) lub urządzeń.
6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu
jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest
dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora na
Portalu.
7. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz
danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu

do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw
pokrewnych lub licencji.
8. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego
części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

III. Ogólne warunki świadczenia usług

1. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi nie wymagające rejestracji, w szczególności
usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych
na Portalu oraz możliwość przeglądania Ogłoszeń.
2. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi wymagające rejestracji, w szczególności:
a) umożliwia dostęp do Konta użytkownika,
b) umożliwia zamieszczanie Ogłoszeń.
3. Administrator świadczy Usługi bezpłatnie lub odpłatnie zgodnie z informacjami zawartymi na Portalu
oraz na zasadach określonych Regulaminem.
4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.
5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą
swojego dostawy usług internetowych.

IV. Rejestracja na Portalu

1. Użytkownikiem Portalu może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
2. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie Formularza rejestracji
dostępnego na Portalu.
3. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji
prawdziwych.
4. Dokonując rejestracji na Portalu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego
Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
5. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.
6. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania
w imieniu Użytkownika.
7. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta użytkownika innym podmiotom.
8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych
umożliwiających logowanie na Portalu.
9. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega
sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta użytkownika.

V. Konto użytkownika

1. Po poprawnym przebiegu procesu rejestracji w ramach Portalu tworzone jest Konto użytkownika.
2. W ramach korzystania z Portalu Użytkownik może umieszczać treści zależnie od rodzaju Usługi, z
której korzysta. Treści zamieszczane na Portalu muszą zawsze odpowiadać celowi Usługi, w ramach
której udostępniono możliwość dodawania treści.
3. Użytkownik nie może zamieszczać treści:
a) nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwala popełnienie takiego czynu,
b) obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub
miejsca służącego do celów religijnych,

c) pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie
postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę
zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego
stanowiska,
d) znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób,
e) propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym,
wyznaniowym albo seksualnym,
f) naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
g) mających charakter bezprawny,
h) posiadających odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie
lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
i) zawierających informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności osoby
publikującej treści lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Administratora.
4. Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek treści na Portalu zobowiązany jest posiadać prawo do
korzystania z tych treści oraz ich publikacji.
5. Użytkownik z chwilą zamieszczenia treści na Portalu udziela Administratorowi licencji niewyłącznej na
korzystanie z treści w zakresie udostępniania treści w ramach Portalu poprzez utrwalanie,
zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie (w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie, nadawanie oraz emitowanie) w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na
urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie
od liczby oraz formy dostępu.
6. Użytkownik udziela licencji, o której mowa w ust. 5 wyłącznie w ramach usług świadczonych na Portalu
oraz w celu świadczenia ich przez Administratora. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez
Administratora zmian w treściach objętych licencją w zakresie w jakim jest to konieczne dla
prawidłowego świadczenia usług dostępnych na Portalu.
7. Licencja, o której mowa w ust. 5-6 udzielana jest przez Użytkownika bez ograniczenia czasowego,
terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Użytkownika i innych podmiotów
uprawnionych do treści.
8. Licencja, o której mowa w ust. 5-6 wygasa z chwilą usunięcia przez Użytkownika treści z zasobów
Portalu.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści zamieszczanych przez Użytkownika w
ramach Portalu, co może skutkować usunięciem treści z Portalu lub usunięcia Konta użytkownika w
przypadku, gdy zamieszczona przez Użytkownika treść narusza postanowienia niniejszego
Regulaminu.

VI. Zasady zamieszczania Ogłoszeń

1. W celu zamieszczenia Ogłoszenia Użytkownik wypełnia Formularz ogłoszenia dostępny po
zalogowaniu się na Koncie użytkownika.
2. Wypełniając Formularz ogłoszenia Użytkownik jest zobowiązany do wskazania co najmniej informacji
obowiązkowych oznaczonych gwiazdką (*) oraz wybrania kategorii, pod którą ogłoszenie ma zostać
opublikowane.
3. Treść ogłoszenia nie może naruszać postanowień rozdziału V ust. 3 Regulaminu. Zakazane jest
zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących handlu żywymi lub martwymi okazami zwierząt (a także ich
częściami lub produktami pochodnymi), należącymi do gatunków umieszczonych w aktualnie
obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r.
w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
4. Dopuszczone jest zamieszczenie Ogłoszeń, o których mowa w zdaniu drugim ust. 3 jeżeli Użytkownik
zamieszczający ogłoszenie posiada ważne zezwolenie lub świadectwo. o których mowa w art. 10-11
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, w szczególności zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony
środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.
5. Administrator posiada prawo do żądania przedstawienia przez Użytkownika dokumentów, o których
mowa w ust. 4.

6. Publikacja Ogłoszenia na Portalu jest usługą bezpłatną.
7. Użytkownik może zamieścić Ogłoszenie wraz z usługą dodatkową w postaci promowania ogłoszenia
w wybranej kategorii Ogłoszeń lub na stronie głównej Portalu.
8. Promowanie Ogłoszenia jest usługą odpłatną. Administrator pobiera opłatę za promowanie zgodnie z
cennikiem dostępnym na Portalu. Użytkownik dokonuje płatności z góry zgodnie z metodą płatności
określoną w rozdziale VII Regulaminu.
9. Użytkownik posiada możliwość edycji Ogłoszenia po jego opublikowaniu na Portalu. Edycja
Ogłoszenia nie może prowadzić do zmiany przedmiotu Ogłoszenia.
10. Opublikowane Ogłoszenie dostępne jest dla wszystkich Użytkowników odwiedzających Portal.
11. Ogłoszenie publikowane jest przez okres 14 dni. Użytkownik jest powiadamiany drogą elektroniczną
o zbliżającym się zakończeniu publikacji Ogłoszenia. Użytkownik jest uprawniony do wznowienia
publikacji Ogłoszenia na okres kolejnych 14 dni.
12. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Ogłoszeń, których treść narusza postanowienia
niniejszego Regulaminu. O usunięciu oraz przyczynie usunięcia Ogłoszenia Użytkownik informowany
jest drogą elektroniczną.

VII. Metody płatności

1. Administrator umożliwia płatność za Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu w formie przedpłaty
za pomocą przelewu elektronicznego za pośrednictwem systemu Przelewy24 prowadzonego przez
PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu
(https://www.przelewy24.pl/regulamin).
2. Administrator na życzenie Użytkownika dokumentuje sprzedaż Usługi fakturą VAT. Dowód zakupu jest
dostarczany elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji na
Portalu.

VIII. Odpowiedzialność

1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub
udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie
pochodzą od niego.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań
na Portalu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Portalu
i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania
jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich
albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
4. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione
przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może
nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody
poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej,
której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia -
gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
6. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom oferowanych usług lub
celom informacyjnym. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych
okolicznościami leżącymi poza kontrolą Administratora, Administrator nie ponosi odpowiedzialności
za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez Portal informacji, jak również za ich
przydatność dla określonych działań Użytkowników.
7. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji
udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Administrator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak
i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.

8. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania
Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez
Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do
minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu
na siedzibę Administratora lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających
z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

IX. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za
wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne
oświadczenie na adres poczty elektronicznej Administratora.
2. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w postaci udostępnienia Konta użytkownika,
Administrator usuwa Konta użytkownika z Portalu.
3. Usunięcie Konta użytkownika może spowodować zakończenie usług świadczonych przez
Administratora na rzecz Użytkownika.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych,
w tym do usunięcia Konta użytkownika za okresem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni w przypadku
niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych,
w tym usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy od ostatniej aktywności na Koncie użytkownika
minęło co najmniej 6 miesięcy albo gdy od dnia rejestracji na Portalu przez okres 3 miesięcy
Użytkownik nie podjął żadnej czynności związanej z usługami świadczonymi za pośrednictwem
Portalu.

X. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych
za pomocą Portalu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres
e-mail Administratora.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz
adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy
reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych
danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

XI. Własność intelektualna

Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie
pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw
autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody
Administratora, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
XII. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu
Administrator powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych
przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania
do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej
wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym
wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie
wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.

2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych
funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji
zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Portalu.
3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane
pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora, jeżeli właściwe przepisy
nie stanowią inaczej.
5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania
sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego
konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.
Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto
skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem
platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 maja 2020 r.
Do góry